Severin van Beek

Ik ben altijd geraakt en geboeid geweest in momenten die plaatsvinden ‘ in between’ gebeurtenissen van mensen; verstilde momenten als het ware. Bijvoorbeeld onbewaakte momenten van mensen in de trein die naar buiten staren, zich net omdraaien of in gedachten verzonken zijn en net opkijken. ‘Die’ momenten die er in eerste instantie niet toe doen, geen nut hebben, maar wel van waarde zijn. Hoe deze verstilde momenten zoveel van een persoon in zich hebben; over hoe het zich verhoud tot zichzelf en zijn/haar/het omgeving. Daar, waar iemand authentiek is, los van de maatschappij en verbonden is met zichzelf. In mijn werk wil ik zichtbaar maken dat we allemaal divers, authentiek en onderdeel zijn van de natuur. Te vaak worden we afgeleid door de maatschaappij en daardoor distantieren wij onszelf van de natuur; ik ‘houd’ er wel of niet van; dus het is een keuze wel of niet te houden van de natuur. De maatschappij geeft ons de indruk het te zien als een optie. Als we even in een ‘verstild’ moment zitten, zijn we authentiek, gelijkwaardig aan elkaar en meest verbonden met de natuur. Achter ieders uiterlijk/blik bevinden zich dieper liggende lagen die authenticiteit, kracht en verbondenheid blootgeven. Mijn werk zet je oog in oog met verstilde momenten; momenten die even zijn ontsnapt van de maatschappij, die authentiek, vrij en verbonden zijn met ‘jouw’ natuur. Om kracht te zetten bij wat ik wil overdragen, zijn mijn portretten versterkt met o.a. zelf gewonnen pigmenten uit planten, insecten en in deze serie zelf gewonnen pigmenten uit ‘mos’. De portretten uit deze serie zijn vormgegeven met naalden geperforeerd in papier tot gaatjes, waardoor er puntjes als laag relief ontstaat. Je kunt dan ook het laatse papier aanraken en de individuele puntjes die ontstaan voelen tot een geheel.
I have always been touched and captivated in moments that take place ‘in between’ people’s events; hushed moments, as it were. For example, unguarded moments of people on the train staring out, just turning around or lost in thought and just looking up. ‘Those’ moments that don’t matter at first, have no use, but are of value. How these hushed moments have so much of a person in them; about how it relates to itself and its environment. There, where someone is authentic, detached from society and connected to himself. In my work I want to make it visible that we are all diverse, authentic and part of nature. Too often we are distracted by the measure and therefore we distance ourselves from nature; I ‘like’ it or not, so it’s a choice whether or not to love nature. Society gives us the impression of seeing it as an option. When we are in a ‘hushed’ moment, we are authentic, equal to each other and most connected to nature. Behind everyone’s appearance/gaze are deeper layers that reveal authenticity, strength and connection. When you cherish those quiet moments, you can feel free and connect with your own nature and that of your environment. My work brings you face to face with quiet moments; moments that have escaped from society, that are authentic, free and connected to ‘your’ nature. To reinforce what I want to convey, my portraits have been reinforced with, among other things, self-extracted pigments from plants, insects and in this series self-extracted pigments from ‘moss’. The portraits from this series are designed with needles perforated in paper to holes, creating dots as low relief. You can then also touch the last paper and feel the individual dots that arise into a whole.

Severin van Beek
Installaties, papier, licht en film

Severin van Beek op Instagram
severinvanbeek@me.com

129
3.090 views